تعیین هویت یا انگشت نگاری DNA

تعیین هویت یا انگشت نگاری DNA

انگشت نگاری DNA یا تعیین هویت یک تکنیک آزمایشگاهی ژنتیکی برای نشان دادن ارتباط خونی بین افراد خویشاوند نسبی مانند رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی، عموزادگی، خاله زادگی و...بوده که خود این افراد از وجود این رابطه آگاه نیستند و پس از گذشت سالها بر اثر یک واقعه به دنبال تایید آن می گردند. این تکنیک آزمایشگاهی برای تعیین اجساد افرادی که در اثر سوانح غیرقابل شناسایی هستند یا شناسایی مظنونین یک پرونده جنایی که در صحنه جرم فقط یکسری مواد بیولوژیکی (مانند مو، پوست، خون و...) از خود به جا گذاشته اند نیز استفاده می شود.

             در این روش آزمایشگاهی از ماده بیولوژیکی مورد نظر (خون، بافت،بزاق و...) DNA تخلیص می گردد و بر روی آن چندین جایگاه ژنی که لکوس های چند شکلی ژنوم یا   STRs) Short Tandem Repeat) نامیده می شوند مورد برررسی قرار می گیرند. سپس این جایگاه ها در دو نمونه مورد نظر تطبیق داده شده و در نهایت پروفایل افراد مورد سوال تهیه می گردد.

در شکل زیر یک پروفایل از یک فرد با استفاده از  این روش نشان داده شده است. 
 
                                                                  
 
                                             
 
 
                                              
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به اعداد بدست آمده برای هر فرد هاپلوتایپ گفته می شود که مجموع آن را پروفایل ژنتیکی گویند که برای هر فرد اختصاصی است و احتمال یکسان بودن دو فرد نامرتبط خونی با هم کمتر از یک در یک میلیون میلیارد فرد بوده که تقریبا" صفر است. البته لازم به ذکر است که پروفایل بدست آمده از افراد دو قلوی یکسان بدلیل همانندی ژنتیکی آنها کاملا" مشابه بوده و برای افتراق بین دو قلوهای یکسان از سایر روش های  ژنتیکی می توان استفاده کرد.
 
گروه ژنتیک پزشکی نیاژن نور با استفاده از کیت های Y-Filer, Global Filer, Identifiler به بررسی پروفایل ژنتیکی افراد می پردازد.     
     
در کنار بررسی های آزمایشگاهی، یکسری محاسبات آماری براساس استانداردهای بین المللی جامعه ژنتیک قانونی(International Society of Forensic Genetics ) در جمعیت ایران انجام می پذیرد که این داده ها در تایید صحت نتایج آزمایشگاهی کمک کننده است. 

 درخواست ایجاد پروفایل ژنتیکی و بررسی ارتباط خیشاوندی:

  1- برای عموم با مراجعه حضوری به آدرس این مرکزامکان پذیر میباشد.

  2- آزمایشگاه های همکار از قسمت ثبت سفارش و ارسال نمونه اقدام بفرمایند.

ضمناً مدت زمان جواب دهی 4 روزکاری میباشد.