خدمات ژنومیکس

تعیین توالی DNA

تعیین توالی DNA

فردریک سانگر و همکارانش در سال ۱۹۷۷ روش توالی‌یابی سانگر را بر پایه خاتمه دادن رشته دی اکسی نوكلئوتيد توسط DNA پلی مراز در فرآیند همانندسازی DNA ابداع ک

ادامه مطلب