بخش ژنتیک مولکولی

بخش ژنتیک مولکولی

تکنیک مورد استفاده برای بررسی ژنتیکی یک اختلال (ژنتیکی) به دو صورت سیتوژنتیکی یا ملکولی می باشد.
تجزیه و تحلیل ملکولی ژنوم را می توان بر روی هر ماده بالینی (بزاق، خون و...) به شرط آنکه بتوان از آن DNA   یا RNA  استخراج کرد، انجام داد.
در روش ملکولی با استفاده از مجموعه‌ای از تکنیک‌ها شامل انواع (PCR (Multiplex PCR, GAP-PCR, ARMS-PCR, Tetra ARMS ، توالی یابی DNA  ، QF - PCR و یا MLPA بر روی  DNA  ، یا RNA  فرد به تشخیص اختلال ژنتیکی پرداخته می شود. در روش ملکولی گاهی اوقات  به صورت مستقیم ( مانند توالی یابی DNA  ) و گاهی نیاز با روش  غیر مستقیم  بررسی هاپلوتایپ با استفاده از روش STR-Genotyping به تشخیص می رسند.

این گروه با بهره مندی از متخصصین و کارشناسان مجرب آمادگی ارائه خدمات در این زمینه را دارد.