خدمات آزمایشگاهی

بخش ژنتیک مولکولی

بخش ژنتیک مولکولی

تکنیک مورد استفاده برای بررسی ژنتیکی یک اختلال (ژنتیکی) به دو صورت سیتوژنتیکی یا ملکولی می باشد. تجزیه و تحلیل ملکولی ژنوم را می توان بر روی هر ماده بالینی

ادامه مطلب
سیتو ژنتیک

سیتو ژنتیک

همچنین این گروه توانایی راه اندازی بخش کاریوتایپ و FISH در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شما را داراست. لازم به ذکر است این شرکت توانایی عقد قرارداد با هم

ادامه مطلب