خدمات بیوانفورماتیک

توالی یابی NGS

توالی یابی NGS

کارشناسان گروه ژنتیک پزشکی نیاژن نور آنالیز داده های خام مربوط به توالی یابی NGS را با استفاده از نرم افزارها، سایت ها و بانک داده های ذیل انجام می دهند در

ادامه مطلب
توالی یابی sanger

توالی یابی sanger

توالی‌یابی دیگری به نام «(NGS) Next Generation Sequencing » برای بررسی نواحی بزگتری از ژنوم با صرف زمان کوتاهتر و در بعد گسترده تری مورد استفاده قرار گرف

ادامه مطلب
MLPA

MLPA

تکنیکMLPA از جمله روش های مولکولی بوده که برای تشخیص جهش های طولی (حذف شدگی ها و اضافه شدگی ها) و گاه جهش های نقطه ای در ژن کاربرد دارد. تغییرات تعداد نس

ادامه مطلب